Liturgie Hervormde Gemeente Puttershoek

Zondag 15 maart 2020. Aanvang 10.00 uur

Naar aanleiding van de nieuwe Corona maatregels heeft de kerkenraad donderdag in een spoed vergadering besloten om de kerkdiensten van zondag aanstaande door te laten gaan. Uiteraard  worden de richtlijnen van de overheid gevolgd. Er mogen maximaal 100 mensen in het kerkgebouw. Daarnaast kunnen mensen meeluisteren in de consistorie of de Hoeksteen. 
 
Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. 
 
We gaan er van uit dat veel mensen thuis blijven en zij kunnen de diensten online beluisteren.
De middagdienst is meestal niet zo druk bezet. Misschien een idee om die eens te bezoeken in plaats van de ochtenddienst.
 
De kerkenraad wenst u gezegende diensten waar u ook luistert. 

 

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 Zingen voor de dienst Psalm 123: 1 en 2 Tot U, die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog.

 1. Moment van stilte.
 2. Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heer, onze God, wat zijn wij zonder U? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Amen.
 3. Thema van de dienst: Rabbouni, zorg dat ik weer kan zien!
 4. Zingen Psalm 25: 7 en 8 Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont.
 5. Wetslezing uit Lukas 6: 27 – 35. Maar tot u die mij hoort, zeg ik: hebt uw vijanden lief, doet wel degenen die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook uw hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij liefhebt die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers ook de zondaars hebben lief die hen liefhebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij vóór? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed, en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. Tot zover de wetslezing uit het NT.
 6. Gebed om de H. Geest
 7. Schriftlezing 1 Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israel. De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
 8. Schriftlezing 2 Marcus 10: 46-52 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij! De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij! Jezus bleef staan en zei: Roep hem. Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: Houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Rabbouni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.                                       Tot zover de Schriften en welgelukzalig is iedereen die deze woorden hoort, leest en vooral bewaart.
 9. Kinderen naar de KND.                                                                                
 10. Zingen Gez. 149: 1 en 4 O God die met ons zijt.
 11. Verkondiging: Rabbouni, zorg dat ik weer kan zien!
 12. Zingen Gez. 375: 1, 2, 5, 6 en 7 De trouw en goedheid van de Heer.
 13. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.
 14. Collecten
 15. Slotlied Gezang 432: 1, 2 en 3 Wat God doet, dat is welgedaan.
 16. Heenzending en zegen: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u allen. Amen, amen, amen....

Aanvullende gegevens