Liturgie 8 maart 10.00 uur
Doopdienst Simon Johannes en Lucas Marcel Viskil
Voorganger: ds. A.A. van den Berg
Organist: dhr. H. Viskil

Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.


Intochtslied Psalm 100: 1, 2
Votum en groet
Psalm 100: 3, 4
Leefregel
Psalm 19: 3, 5
Gebed
De heilige Doop
OTH 260 Nog voordat je bestond en binnenkomst dopelingen
Dooponderwijzing
Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.
Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond in Israël. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’. Zo wil God ook in de gemeente van Jezus Christus werken. Daarom bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen.

Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Doopgebed
Barmhartige God en Vader,
U hebt door de verwoestende wateren van de zondvloed heen Noach en de zijnen gered.
U hebt door de wateren van de Rode Zee heen uw volk Israël verlost. U geeft ook ons en onze
kinderen deel aan uw verbond met Israël en uw koninkrijk in Jezus Christus, door het water van de doop heen. Wij bidden U, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, wil Simon Johannes en Lucas Marcel door de Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem opstaan tot een nieuw leven; geef hen waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij U vertrouwen, hun kruis opgewekt dragen; en eens op de dag van het oordeel zich getroost het eigendom van Christus mogen weten en in uw heerlijkheid zullen delen. U zij de lof, tot in eeuwigheid. Amen

Doopvragen
Gelooft u dat het Evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar geloofsbelijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?

Gelooft u dat uw kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld en oordeel, toch in Christus geheiligd zijn door uw geloof en dat zij daarom gedoopt mogen worden?

Belooft u, met de gaven die God u gegeven heeft, het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan uw kinderen, opdat zij hun doop leren begrijpen en zich ook verbonden zullen weten met de gemeente van Christus?

Wat is op hierop uw antwoord, vader en moeder Viskil-Koster?
Doop Simon Johannes en Lucas Marcel Viskil
Toezingen Psalm 134: 3(ob)
Overhandiging doopgeschenk
Kindermoment

Kinderen naar zs en knd
Het Woord van God
Schriftlezing: Mattheüs 17:1-13
Gezang 86: 8, 9
Preek
Gezang 75: 7, 8, 9
Gebeden
Collecte
Slotlied OTH 334 Hoe groot zijt Gij
Zegen
Gezang 456: 3

Aanvullende gegevens