Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

Kerkdienst Puttershoek, 16 febr. 17.00 uur

Woord van welkom.

Zingen: Gezang 319: 1 en 2.

Stil gebed, Votum en Groet,

Zingen: Gezang 319: 3 en 4

Gebed.

Lezing: Psalm 77

Zingen: Psalm 77: 1 en 6

Prediking.

Zingen: Op toonhoogte 149. (Groot is uw trouw o Heer)

Wij belijden ons geloof.

Zingen: Gezang 470: 1 en 4.

Dienst der gebeden.

Collecte.

Slotlied: Gezang 459: 1, 3, 5, 7

Zegen.

Aanvullende gegevens