Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 2 dec.)

Bloemen

De bloemen werden afgelopen zondag als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. Corrie Wimmer; en aan mevr. M. de Koning-de Man.


Meeleven

Dhr. W. van Sintmaartensdijk moest opgenomen worden in het ziekenhuis. We hopen op herstel samen met zijn vrouw.

Benoeming ambtsdragers (slot)

Zr. P. Dorsman-Vos heeft te kennen gegeven haar benoeming tot ouderling te aanvaarden. Br. A.J. de Geus en br. C. Broeren hebben te kennen gegeven hun benoeming tot diaken respectievelijk ouderling-kerkrentmeester niet te kunnen aanvaarden. De kerkenraad heeft besloten geen nieuwe ronde van benoemingen te doen uitgaan. Het is spijtig dat er nu nog twee vacatures open staan. Anderzijds is er ook dankbaarheid dat het ouderlingencollege na lange tijd weer voltallig zal zijn.

De Evensong van woensdag 11 december zal gehouden worden in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Aanvang 19.30 uur. M.m.v. Cantorij TU Kampen o.l.v. Sander van den Houten.

De Kerstmiddag voor ouderen wordt dit jaar woensdag 11 december gehouden in De Hoeksteen. U bent welkom vanaf 14.45 uur en om 15.00 uur zal het programma beginnen. U kunt zich voor deze middag nog opgeven tot en met maandag 9 december bij mevr. Hanneke Peet (tel. 6762434) tussen 17.00 en 19.00 uur.

De komende Sing inn zal gehouden worden op zondag 15 december om 19.00 uur in De Schakel. We zingen uit Op toonhoogte. Iedereen van harte welkom!

Persoonlijk

Door nu ruim 2 maanden wat gas terug te nemen in het gemeentewerk is er bij mij nieuwe kracht en nieuwe vreugde gekomen in het werk. Tegelijk ervaar ik dat de rek in het hoofd er nog wel net wat sneller uit is dan normaal. Vergaderen tot 23.00 uur voelt nog niet ideaal zo gezegd. Maar we gaan overduidelijk gestaag de goede kant op. Zakelijk/medisch: ik mag van de arbo-deskundige gaan ophogen en per 1 januari weer voor 100% aan de slag. Zo zie ik met vertrouwen de toekomst tegemoet. Leidraad in alles blijft: Wie hoopt op de HEER, krijgt nieuwe kracht! (Jesaja 40)

Tenslotte Gods zegen ook voor u en jullie allen in eigen zoektocht naar wijsheid, geduld, aanvaarding en hemelse Geest-kracht! Wanneer het leven anders gaat dan gepland. ‘Het leven moet voorwaarts geleefd worden maar kan slechts achterwaarts begrepen worden.’
ds. A.A. van den Berg

Collecten 08/12: Diaconie
Deur: Verwarming Kerk
Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Kerk: via HVD Mw..D.van Eck 5 euro
Via oudl. Mw.M.v.d.Ree 25 euro
Bloemen: via HVD Mw.G.v.Oudheusden 10 euro
Verjaardagsfonds: via collecte 50 euro
Project Ds.Vogelaar: via collecte 50 euro
Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 08/12:

10.00 uur: Ds.P.J. Droogers, Werkendam
2e Advent
17.00 uur: Ds. G.v.d.Linden, Waalwijk

Aanvullende gegevens