Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 28 okt.)

Zondag

Komende zondagmorgen mag ik, sinds de Vriendendienst in Maasdam en na de herfstvakantie, weer voorgaan in de eredienst! We onderbreken de voortgaande lezing uit Genesis en ik ben nog op zoek naar een passende lezing voor deze dienst.
Dankdag Op Dankdagavond komende woensdag 6 november houden we de jaarlijkse Dankstond. We zullen dan lezen Lukas 17:11-19 over de genezing van de 10 melaatsen en hun (on)dankbaarheid, maar vooral ook daadwerkelijk de Here God danken voor zijn zegeningen!

Kinderdienst Dankdag Op Dankdag komende woensdag 6 november is er ook weer een kinderdienst ’s middags om 15.00 uur! Danken kun je verschillende manieren. We zingen, horen een Bijbelverhaal en we maken muziek op verschillende manieren. Kom je ook? Alle kinderen met vriendjes en vriendinnetjes, ouders en groothouders van harte welkom! Barbare Broeren zal voorgaan.

Bloemen De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. Tiny Bijl; en aan Anja van der Bijl-Aardoom.

Meeleven Mevr. J. van Ginkel-Kraal is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We hopen dat er nu een tijd van rust mag aanbreken. Anja van der Bijl-Aardoom is deze week geopereerd na onlangs plotseling een zeer ernstig bericht over haar conditie te hebben moeten ontvangen. Mevr. van ’t Leven-Lobbezoo tobt al langere tijd met haar gezondheid en is in afwachting van de uitslag van onderzoeken.
Eerste uitslag benoeming ambtsdragers en verder Br. J.P. van Santen heeft zijn benoeming als jeugdouderling aanvaard, als ook br. A. Jongenotter zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester. Hier zijn we als kerkenraad uiteraard dankbaar voor! De zrs. E.H. Brussé-Smaal en S.J. Mekking-Kombrink hebben bedankt voor hun benoeming tot diaken, als ook br. G.L. Euser voor zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester. We wachten nu hoopvol op de uitslag voor de drie vacatures voor ouderling na de verkiezingen hiervoor van afgelopen maandag 28 oktober; en er zullen op dezelfde avond nieuwe benoemingen plaats vinden voor de vacatures waarvoor nu bedankt is.

Sing inn Aanstaande zondag is er weer een sing inn in De Schakel om 19.00 uur met liederen uit Op Toonhoogte! Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 03/11: Diaconie
Deur: Kringwerk
Collecten 06/11: Kerk en Eredienst
Deur: Dankstondcollecte
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften:
Kerk: via HVD Mevr.D.van Eck 10 euro
Kerktelefoon: Via bank 20 euro
Dankdag: Deze week ontvangt u een uitnodiging en een acceptgiro voor de Dankdag op 6 november a.s. Voor degenen die eerder een machtiging hebben afgegeven voor het dankoffer zal de incasso plaatsvinden op 11 november a.s.
Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 03/11:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
17.00 uur: Ds. H.M. Habekotté, Zwijndrecht

Woensdag 06/11: Dankdag

15.00 uur: Mevr. B.P. Broeren-Verschoor
Kinderdienst
19.30 uur: Ds. A.A. van den Berg
Dankdienst

Aanvullende gegevens