Liturgie 8 september 2019, Puttershoek, 17.00 uur.

Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Hervormde Jeugdraad
Deurcollecten: Kerkvoogdij

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Orgelspel.
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4
(zo mogelijk op de melodie van Liedboek 281 “Jezus zal heersen waar de zon.”)
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Zingen: Gezang 437 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis.
Zingen: O.T. 313
Gebed.
Schriftlezing: Zacharia 1 : 7 - 17
Zingen: Psalm 29 : 1 en 6
Verkondiging.
Zingen: Gezang 86 : 8, 9 en 10
Gebed.
Collecte.
Zingen: O.T. 396 : 1, 2 en 3
Zegen.
Zingen: Gezang 456 : 3
Orgelspel.

Aanvullende gegevens