Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 2 sept.)

Startzondag/-weekend

De scholen beginnen laat dit jaar maar het startweekend valt vroeg dit jaar. Komende zaterdag en zondag is het zo ver! We zien uit naar mooi weer voor de bbq in de pastorietuin, al regent het wat dit betreft helaas nog geen zonnige beloften. Maar wie weet dit jaar! Het gehele programma staat in het KB. In de dienst willen we ons richten op het nieuwe jaarthema ‘Een goed verhaal’ met als Schriftlezing Matth. 20:1-16. Zondagavond 8 september zal er een bijeenkomst zijn voor WorldServants, waarop informatie wordt gegeven over deelname aan nieuwe projecten volgende zomer. Frank, Ilona en Laura zullen verslag doen van hun ervaringen in de afgelopen zomer. Welkom om 20.00 uur in De Hoeksteen!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. J.C. van Dam; en aan mevr. M.C. de Crom-Vermeer.

Overlijden

Op zaterdag 31 augustus is op de leeftijd van 86 jaar overleden Adrianus Johannes Muller, Wiekenkruis 10. De begrafenis heeft plaats gevonden op donderdag 5 september op De Essenhof na een rouwdienst in de aula. Moge de Here God mw. Muller, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterken na het zo snelle sterven van dhr. Muller na zijn moeilijke maar noodzakelijke besluit te stoppen met de nierdialyse.

Presentatie Israëlreis EMMA

Op woensdagavond 11 september 19.30 uur zal ik D.V. één en ander laten zien en vertellen over mijn studiereis naar Israël onlangs. Het is een avond van EMMA waarop tegelijk álle geïnteresseerde gemeenteleden welkom zijn!

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg


Collecten 08/09: Hervormde Jeugdraad
Deur: Kerkvoogdij
Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Bloemen: via HVD Mw.A.v.d.Kolk 20 euro
via oudl. Mw.M.v.d.Ree 10 euro.
Op Toonhoogte: via post 15 euro.
Hulpfonds Mw. De Jonge: via HVD
Mw. J.Meijer 10 euro.
Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 08/09:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Startzondag.

17.00 uur: Ds. C.Hendriksen,
Woudrichem

Aanvullende gegevens