Liturgie voor de dienst op zondag 4 augustus 2019,
10.00 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek.
7e zondag na Trinitatis / 7e zondag van de zomer


VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel
Mededelingen en afkondigingen
Lied voor de dienst: Ps. 47:1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Aanvangspsalm: Ps. 47:3
Lezing van de Wet: Kolossenzen 3,12-17 (NBV)
Zingen: Ps. 103:3 en 5
Gebed om schuldvergeving en de verlichting met de Heilige Geest

DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing OT: Prediker 2,1-11 (NBV)
Zingen: Gez. 287:1, 2, 3 en 4
Evangelielezing: Lukas 12,13-21 (NBV)
Kindermoment, daarna gaan de kinderen naar de KND
Zingen: Gez. 350:1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Gez. 44:1, 2 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte onder orgelspel
Slotzang: OTH 23:1, 2 en 3 ‘Juicht, want Jezus is Heer’
Wegzending en Zegen
Uitleidend orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens