Orde van dienst Puttershoek, D.V. zondagmorgen 23 juni 2019 (17.00 uur)

10:00u Ds. W. Geuze uit ’s-Gravendeel
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: project Ds. Vogelaar/Sulawesi

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Liturgie voor de morgendienst van zondag 23 juni 2019 in Puttershoek

 

Intochtslied – Psalm 100:1 en 2

Votum: 'Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen.'

Groet: 'Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.'

Lied – Psalm 147:2 en 4

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing – Handelingen 6:1-6 en 1 Petrus 5:1-4

Kinderlied – OTH 242 U die mij geschapen hebt

Schriftlezing – Johannes 21:1-19

Lied – Gezang 47

Verkondiging

Lied – Gezang 473:1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Lied – OTH 150 Heer, U bent mijn leven

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied – Psalm 134

Zegen: 'De Here zegene en Hij behoede u, de Here doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede.'

Lied – Gezang 456:3

Aanvullende gegevens