LITURGIE voor de dienst op zondag 16 juni 2019
10.00 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek.
1e zondag na Pinksteren – Trinitatis – Viering Heilig Avondmaal

Ds. L. den Breejen uit Delft
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie D. ,Gr: Jan
Oppas: Mw. A. v. Santen, Mw. J. Renkema
Elina van Kleef
Bekercollecten: bepaald Diaconie
Deurcollecten: Kerk in actie - werelddiaconaat

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel
Mededelingen en afkondigingen
Aanvangspsalm (staande): Ps. 8:1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Ps. 8:4, 5 en 6
Gebed om ontferming
Het Grote Gebod
Zingen: Ps. 86:4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 3,14-21
Kindermoment, daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Gez. 451:2 en 3
Verkondiging
Zingen: Gez. 257

DIENST VAN DE TAFEL

Inzettingswoorden – Onderwijzing – Geloofsbelijdenis –
Gebeden (Dienstboek PKN blz. 175 vv.)
Zingen onder toebereiding Tafel: Gez. 360:1, 2 en 3
Nodiging, uitdeling en communie onder orgelspel
Schriftlezing bij de 1e Tafel: 1 Johannes 3,1a
Zingen: Gez. 254:2
Schriftlezing bij de 2e Tafel: Johannes 1,14 en 29
Zingen: Gez. 254:3
Schriftlezing bij de 3e Tafel: Johannes 14,15-17
Zingen: Gez. 254:4
Schriftlezing bij de 4e Tafel: Johannes 14,26
Zingen: Gez. 254:1
Lofprijzing en dankzegging
Collecte onder orgelspel
Slotzang: OTH 360:1, 2 en 3 ‘Samen in de naam van Jezus’
Wegzending en Zegen
Uitleidend orgelspel

 

 

 

 

Aanvullende gegevens