Liturgie Hervormde Gemeente Puttershoek

Zondag 5 mei 2019. Aanvang 17.00 uur

Drs. A.J. den Besten uit Sliedrecht
Organist: Dhr. C. Groenendijk
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: kringwerk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 1. Zingen voor de dienst Psalm 146: 1 en 2 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE.
 2. Moment van stilte.
 3. Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heer, onze God, wat zijn wij zonder U? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Amen.
 4. Zingen Psalm 146: 3, 4 en 5 Heil wien Jakobs God wil bijstaan.
 5. Geloofsbelijdenis met de woorden van de Apostolische Belijdenis van Nicea en zingen daarop ter bevestiging gezang 257: Halleluja, eeuwig dank en ere. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel en op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
 6. Zingen Gezang 257: Halleluja, eeuwig dank en ere.
 7. Gebed om de H. Geest.
 8. Schriftlezing 1: 1 Korintiers 15: 1 t/m 19 (NBV) Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente vervolgd heb. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
 9. Schriftlezing 2: 1 Korintiers 15: 35 t/m 38 (NBV) Nu zou iemand kunnen vragen: Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt: het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm.
 10. Zingen: Gezang 300: 1, 2 Eens, als de bazuinen klinken.
 11. Schriftlezing 3: 1 Korintiers 15: 51 t/m 58 (NBV) Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: de dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. Iedereen die deze woorden hoort of leest en ze bewaart, is een welgelukzalig mens.
 12. Zingen Gezang 300: 3 en 4 Roep de doden tot getuigen
 13. Verkondiging: Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was.
 14. Zingen Gezang 300: 5 en 6 Mensen, komt uw lot te boven
 15. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.
 16. Collecten
 17. Slotlied Gezang 217: 1 en 4 Jezus leeft en ik met hem!
 18. Heenzending en zegen: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u allen. Amen....
 19. Zingen Gezang 411: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe.

Aanvullende gegevens