Liturgie voor de zondagmiddagdienst van 7 april 2019 in de Hervormde kerk te Puttershoek

L.C. v/d Eijk uit Zwijndrecht
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: kerk en eredienst
Deurcollecten: onderhoud orgel

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

VOORBEREIDING

Lied: Psalm 43:1 en 10
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Lied: Gezang 392:1 en 2
Drempelgebed
Lied: Gezang 151:1,2 en 3
Geloofsbelijdenis gesproken
Lied: Gezang 259:1 en 2
Gebed om verlichting met de Heilige Geest


DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Jesaja 5:1-7
Lied: Psalm 79:2 en 3
Schriftlezing: Lucas 20:9-19
Lied: Psalm118:2 en 8
Preek
Lied: Gezang 182:1,2 en 4

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied Gezang 173:1,5 en 3
Wegzending en Zegen

 

 

Aanvullende gegevens