Liturgie Hervormde Gemeente Puttershoek

Zondag 31 maart 2018. Aanvang 10.00 uur

Vierde Lijdenszondag

Drs. A. den Besten uit Sliedrecht
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Leonie D, Gr: Jan
Oppas: Mw. N. v/d Steen, Mw. J. Renkema
Sander Sterrenburg

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Projectlied:  Jezus is bang en hij bidt heel alleen.

                     Een engel van God geeft hem kracht.

                     Soldaten verschijnen met Judas voorop.

                     Zijn kus verraadt Jezus die nacht.

                     Een leerling wil vechten; Jezus zegt ‘Stop’.

                     Hij deed niets verkeerds, maar ze pakken hem op. Refr. 1

Refrein 1:         Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met hem zijn wij onderweg,

wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

 

 1. Psalm van intocht Ps. 22: 3 en 11 Maar ik, mijn God, ligt machteloos terneer
 2. Moment van stilte.
 3. Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heer, onze God, wat zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Amen.
 4. Kerngedachte Johannes 3: 14: De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
 5. Zingen Gezang 147: 1, 4 en 5 Looft God, gij christnen, maakt hem groot!
 6. Artikel 20 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om de natuur waarin de ongehoorzaamheid ( van ons mensen) begaan was, aan te nemen en in haar de schuld te betalen en door zijn zeer bitter lijden en sterven de straf voor de zonden te dragen. Zo heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen jegens zijn zoon door onze zonden op hem te laden. Zijn goedheid en barmhartigheid heeft hij uitgestort over ons, die schuldig waren en verdienden veroordeeld te worden. Want in volkomen liefde heeft hij zijn zoon voor ons in de dood overgegeven en hem opgewekt tot onze rechtvaardiging, opdat wij door hem onsterfelijkheid en eeuwig leven zouden hebben.
 7. Gebed om de H. Geest
 8. Kinderen naar de kindernevendienst. (leiding KND vertelt wat over het project.
 9. Toezingen Gezang 173: 1, 2 en 3 Alles wat over ons geschreven is.
 10. Schriftlezing 1: Lukas 23: 33-43 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: VADER VERGEEF HUN, WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. HET VOLK STOND TOE TE KIJKEN. DE LEIDERS hoonden hem en zeiden: anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!. OOK DE SOLDATEN dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan! Boven hem was een opschrift aangebracht: dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij! Maar de ander wees hem terecht met de woorden: heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
 11. Schriftlezing 2: Filippenzen 2: 1-11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn: één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, MAAR ACHT IN ALLE BESCHEIDENHEID DE ANDER BELANGRIJKER DAN UZELF. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. DAAROM HEEFT GOD HEM HOOG VERHEVEN EN HEM DE NAAM GESCHONKEN DIE ELKE NAAM TE BOVEN GAAT, OPDAT IN DE NAAM VAN JEZUS ELKE KNIE ZICH BUIGEN ZAL, IN DE HEMEL, OP DE AARDE EN ONDER DE AARDE. EN ELKE TONG ZAL BELIJDEN: JEZUS CHRISTUS IS HEER, TOT EER VAN GOD DE VADER.                                                                       Tot zover de schriften en welgelukzalig is ieder die deze woorden leest, hoort en ze bewaart.                                                                          
 12. Zingen Gezang 189: 1, 2, 3 en 4 Mijn verlosser hangt aan 't kruis
 13. Verkondiging: Bevrijdende spot
 14. Zingen Gezang 177: 1, 4 en 7 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.
 15. Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
 16. Collecten
 17. Slotlied Gezang 192: 1, 2 en 6 O kostbaar kruis, o wonder Gods.
 18. Heenzending en zegen: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u allen. Amen, amen, amen....

Aanvullende gegevens