Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 25 mrt)


Libera nos, domine! ‘Verlos ons, Heer!’ (van de boze…) Met dit gedicht van Geerten Gossaert eindigde ik zondagmorgen de preek over de begeerte van satan om de discipelen op zijn zeef te leggen en hiertegenover de redding van het geloof nochtans door Christus’ voorbede. Het gedicht is zeer diepzinnig. De ongenode gast kan satan zijn met zijn eigen avondmaal als ‘engel des lichts’. Zat hij niet mede aan bij het laatste avondmaal, daar zijn voorbereidend werkt te doen in Judas en Petrus…? Maar de ongenode gast kan ook de Heer zelf zijn na Pasen in zijn verzoening met de gevallen Petrus: de maaltijd op het strand bij een vuurtje! Slaat ‘bitterschoon gelaat’ op de verleiding van satan, of op de smart Christus aangedaan en de pijnlijke herinnering daaraan door Petrus? Bij beide interpretaties mogen de laatste twee regels reddend zijn.

De wind woei om het eenzaam huis
In ‘t laatste avonduur;
Toen lichtte een vreemde de klink der deur
En zat bij ‘t open vuur.
Ik dierf niet vragen wie hij was
En hij gaf teken noch taal;
En ik noodde hem niet, maar hij zat aan
Naast mij aan ‘t avondmaal.
Mijn lippen trilden en in mijn hart
Laaide hittige haat;
Maar hij glimlachte en hief tot mij
Zijn bitterschoon gelaat.
En ‘k sprak en zei: Ik kèn u niet!
Wat, aan mijn haard, zoekt gij?
Doch hij antwoordde niet, maar hief zijn hand.
En brak het brood met mij.
En ik herkende…; ‘s morgens vroeg
Is hij weer heengegaan…
Maar ‘t laatste van dit bitter lied
Zal God alléén verstaan.


Sing-in! Komende zondagavond 31 maart om 19.00 uur is er weer een sing-in in De Schakel. Allen welkom!

Bloemen De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden gegeven aan mevr. Jeanette Kwakernaat; en aan mevr. A. Van der Linden-van den Ouden als groet en bemoediging van de gemeente.

Meeleven

We hebben zondag voorbede gedaan voor Kees-Willem de Graaf in het ziekenhuis. Mevr. J. van Hal-Kraal moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

Overlijden

Zondagmorgen 24 maart is overleden op de hoge leeftijd van 93 jaar dhr. Gerrit Rosmolen, die de laatste maanden in ’s Gravendeel woonde en verzorgd werd. Donderdagmiddag is hij begraven op De Essenhof na een rouwdienst in de aula. We bidden in het bijzonder zoon Barjo Gods kracht toe voor zijn toekomst nu helemaal zonder ouders.

Bingo Emma!

Zaterdag 30 maart is er weer een gezellige bingo-avond in de Hoeksteen, verzorgd door de dames van Emma. U wordt allen genodigd deel te nemen aan deze leuke activiteit. De avond begint om half acht en de zaal is open vanaf zeven uur. Zoals altijd zijn er mooie prijzen te winnen! Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 31/03: JOR World Servants; Deur: Onderhoud Kerkplein. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Mw. C. Kuipers 10 euro; via Kerkelijk Bureau 20 euro.

DIENSTEN OP
Zondag 31/03:
10.00 uur: Drs. A. den Besten, Sliedrecht
17.00 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Aanvullende gegevens