Liturgie zondag 3 maart 17:00 uur 2019

Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: pastoraat eigen gemeente

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

aanvangslied: Gez. 170, 2.5.
stil gebed
votum en groet
zingen: Ps. 67, 1.2.
geloofsbelijdenis
zingen: Ps. 84, 5.6.
gebed
Schriftlezing: Lukas 9, 51-56
zingen: Gez. 175, 2.3.
preek
zingen: Ps. 27, 1.4.
gebed
collecte
zingen: Gez. 182, 1.3.
zegen

Aanvullende gegevens