Liturgie 10 februari 17.00 uur

Ds. A.A. v.d. Berg 
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Kerk in Actie - werelddiaconaat

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 19: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 19: 3, 5
Geloofsbelijdenis
OTH 320
Gebed
Schriftlezingen: Gen.1:26-31; Jona 4:10-11
Psalm 36: 2
Schriftlezingen NT: Rom.8:18-22; 2 Pet.3:10-13
Gezang 107: 4
Preek
Psalm 98: 3, 4
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 479: 1, 4
Zegen

Aanvullende gegevens