ORDE VAN DIENST
voor de OECUMENISCHE VIERING
Thema : “ Recht voor ogen ”
Zondag 20 januari 2019
Hervormde Gemeente te Puttershoek
Aanvang : 17.00 uur
20 t/m 27 januari 2019
D E U T E R O N O M I U M 1 6 V E R S 1 1 - 2 0
Z O E K H E T R E C H T E N N I E T S D A N H E T R E C H T
Week van Gebed voor de eenheid
Liturgie
en
acht dagen
2
Voorganger : Ds A.A. van den Berg
Hervormde Gemeente Puttershoek
Lectores : Pastoor J. Geurts
Rooms Katholieke Parochie Heilige
Familie Zuid-Hollandse Eilanden
Ds F.L. Renes
Gereformeerde Kerk Puttershoek/
Maasdam
Mw. J. Vree-van Dongen
Hervormde Gemeente Maasdam
Organist : Dhr. N. van Oudheusden
3
DIENST VAN VOORBEREIDING
(De voorgangers komen binnen en de gemeente gaat staan)
Voorganger: Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met
recht en genade.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
Voorganger: Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en
gerechtigheid.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
Voorganger: Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van
recht.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
Voorganger: De genade van onze Heer Jezus Christus en de
liefde van God en de gemeenschap van de
Heilige Geest zij met u allen.
Allen: En ook met u.
Intochtslied : NLB, Psalm 72, vers 1 en 4
4
4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
De gemeente gaat zitten
Woord van welkom :
Voorganger
Als leden van verschillende geloofsgemeenschappen willen wij
hier samen bidden om eenheid. Het thema is ‘Recht voor
ogen’. De tekst van de Week van Gebed voor de eenheid van
de christenen, dit jaar gekozen door de kerken van
Indonesië, is: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’. Deze
bijbelse oproep is dringend in alle situaties waarin
verdeeldheid en conflict opnieuw de kop opsteken. Als we
samen bidden, worden we eraan herinnerd dat het onze
roeping is als leden van het lichaam van Christus om het
recht te zoeken en te belichamen. Onze eenheid in Christus
geeft ons de kracht om deel te nemen aan de grotere strijd
voor gerechtigheid en de waardigheid van het leven te
bevorderen.
5
Zingen: LvK’73 Gezang 254 : 1 – 4; NLB Lied 302
“God in de hoog’ alleen zij eer”
2 U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!
3 O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.
6
4 O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.
Schuldbelijdenis
Voorganger: Geliefde broeders en zusters, laten we God
onze zonden belijden en om vergeving vragen, zodat onze
viering Hem zal behagen.
Lector: God van compassie, U hebt ons gekozen om uw
kudde te hoeden. Uw Zoon Jezus leerde ons recht te
doen. Wij beseffen dat wij ons in onze dienst soms verkeerd
gedragen tegenover de mensen die U aan ons hebt
toevertrouwd:
door voorrang te geven aan wie dichtbij ons zijn of hoger
aangeschreven staan; door voorbij te gaan aan de
vreemdelingen, de armen en de minsten in onze samenleving
door bang te zijn om op te komen voor wie verdrukt worden;
door geld en fondsen niet goed te gebruiken. Door dat alles
hebben mensen zich afgekeerd van uw kerk. Heer, ontferm U.
Allen: Heer, ontferm U.
Lector: God van liefde, U hebt ons verzameld als schapen
van uw kudde. Uw Zoon Jezus leerde ons elkaar lief te
hebben, als teken dat wij zijn leerlingen zijn. Wij belijden dat
we soms niet genoeg naar zijn gebod van liefde leven: door
leden van andere kerken als rivalen te zien; door elkaar
vijandig te behandelen en niet gauw te vergeven; door vooral
op ons eigen belang gericht te zijn; door niet te letten op de
noden van onze broeders en zusters; door mensen die anders
denken buiten te sluiten. Door dat alles zijn de scheidsmuren
tussen ons en anderen alleen maar hoger geworden. Heer,
ontferm U.
Allen: Heer, ontferm U.
7
Lector: God van genade, U hebt ons opgedragen om ons huis
van samenkomst te maken tot een plaats van gerechtigheid
voor allen. In uw ruimhartige liefde laat U het regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Door Jezus leert U ons
lief te hebben zonder onderscheid. We belijden dat we hierin
tekort schieten: door geen respect te hebben voor onze
naasten; door via sociale media onwaarheden of valse
berichten te verspreiden; door eraan mee te doen dat de
harmonie tussen mensen wordt verstoord. Door dat alles
loopt de wereld gevaar een barre woestijn te worden, die niet
langer vruchten van gerechtigheid voortbrengt voor allen.
Heer, ontferm U.
Allen: Heer, ontferm U.
Voorganger: Moge de almachtige en barmhartige God ons
genadig zijn, onze zonden vergeven en ons geleiden tot
eeuwig leven.
Allen: Amen.
Zingen : NLB Lied 974, vers 1 en 2
“Maak ons uw liefde, God”
8
DIENST VAN HET WOORD
1e Schriftlezing
Deuteronomium 16 : 10 - 20
10 U moet voor de Heer, uw God, het Wekenfeest vieren, zo
uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate
waarin de HEER, uw God, u zegent. 11 Ten overstaan van
hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en
dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de
stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen.
9
Doe dat op de plaats die de HEER, uw God, zal kiezen om er
zijn naam te laten wonen. 12 Bedenk dat u zelf in Egypte
slaaf bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze
voorschriften. 13 Wanneer het graan is gedorst en de druiven
zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het
Loofhuttenfeest vieren. 14 Vier dan uitbundig feest, samen
met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de
Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij
u in de stad wonen. 15 Zeven dagen lang moet u voor de
HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij
zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven.
Vier daarom uitbundig feest. 16 Driemaal per jaar moeten
alle mannen dus voorde HEER, uw God, verschijnen op de
plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde
brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.
Ze mogen daar niet met lege handen komen; 17 ieder moet
geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft
gezegend. 18 Stel in alle steden die de HEER, uw God, u
in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die
zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 19 U mag
de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag
geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen
maken het oog van de wijze blind en de stem van de
rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht en niets dan het recht.
Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER,
uw God u zal geven, in bezit nemen.
Zingen : LvK’73 Gezang 280, NLB Lied 1008
10
11
2e Schriftlezing: Romeinen 12 : 1 – 13
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid
vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig
offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst
voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te
ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem
welgevallig is. 3 Met een beroep op de genade die mij
geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet
aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over
uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de
maatstaf die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene lichaam
vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie
hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn
we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben
verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons
geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in
overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave
heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de
gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave
heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat
zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen
met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet
daarin blijmoedig zijn. 9 Laat uw liefde oprecht zijn.
Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb
elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en
acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de
Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid
onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen
en wees gastvrij.
12
Zingen : “Jubilate, servite”
De gemeente gaat staan
Evangelielezing : Lucas 4 : 14 – 21
14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea.
Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15
Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen
geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was
opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar
de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd
hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij
rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De
Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om
aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij
gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om
onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar
van de Heer uit te roepen. ‘ 20 Hij rolde de boekrol op, gaf
hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van
alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij
zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in
vervulling horen gaan.’
13
Zingen : “Jubilate, servite”
De gemeente gaat zitten
- - - - - M E D I T A T I E - - - - -
Zingen : LvK’73, Gezang 168, vers 1, 5 en 6
“O Jezus Christus, licht ze bij”
14
5 Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.
6 Dan zullen zij, niet meer vervreemd,
voor tijd en eeuwigheid vereend,
in aarde en hemel, dan en nu,
allen tezamen danken U.
Gedicht : “Luister naar de wind”
1. Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt.
2. Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning over dood en pijn.
3. Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
Maar u geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt,
O bron van eeuwig leven, U die mij bemint.
Voornemen voor gerechtigheid, barmhartigheid en
eenheid.
Voorganger: Jezus Christus bidt voor de eenheid van zijn
leerlingen. Het offer van zijn leven brengt de
wereld gerechtigheid.
Lector 1: Als leden van het lichaam van Christus zijn wij
geroepen de weg van Jezus te gaan.
Lector 2: Laten we gehoor geven aan zijn roep.
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Lector 1: Als leden van het lichaam van Christus zijn wij
geroepen om ons leven vrij te houden van de
dorst naar geld en bezit, en tevreden te zijn met
wat wij hebben.
Lector 2: Laten wij de cirkel van hebzucht doorbreken en
leven in eenvoud.
15
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Lector 1: Als leden van het lichaam van Christus zijn wij
geroepen om vrijheid te verkondigen aan
degenen die gevangen zijn of slachtoffer van
geweld.
Lector 2: Laten wij hen helpen om waardig te kunnen
leven.
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Lector 1: Als leden van het lichaam van Christus zijn wij
geroepen om gastvrijheid te verlenen aan
vreemdelingen.
Lector 2: Laten wij elkaar proberen te overtreffen in
respect.
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Lector 1: Als leden van het lichaam van Christus zijn wij
geroepen om het Goede Nieuws te verkondigen
aan heel de schepping.
Lector 2: Laten wij het leven en de schoonheid van Gods
schepping beschermen.
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Collecte: Ten gunste van het Leger des Heils
Lector: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, Je weet wat de
HEER van je wil: niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je
God. (Micha 6 vers 8). Wij verplichten ons zelf tot
daden van gerechtigheid.
Genadige God, U hebt ons uw bewogenheid en zorg
voor heel de schepping laten zien. Uw liefde inspireert
ons tot inzet en tot rechtvaardig handelen door
anderen van harte lief te hebben, zonder aanzien van
hun culturele, etnische en religieuze achtergrond.
Aanvaard nu onze offergaven en verander ze in daden
die de eenheid van uw kerk dienen. Wij vragen dit
door uw Zoon Jezus Christus, in de kracht van de
16
Heilige Geest, die leeft met U als één God in
eeuwigheid.
Allen: Amen.
De gemeente gaat staan
Vredeswens
Voorganger: Geven we elkaar een groet van vrede
Mensen geven elkaar een hand en
wensen elkaar ‘de vrede van Christus’
Wij lezen de geloofsbelijdenis van Nicea
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Maker van
hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle eeuwen,
licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt,
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden
zijn;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de
hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,
en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemelen
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen
levenden en doden; en zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon],
17
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt
wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk; wij belijden
één doop tot vergeving van zonden; wij verwachten de
opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.
De gemeente gaat weer zitten.
Gebeden van de gelovigen
Voorganger: Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de
Heer, voor de kerk en voor de noden van heel de
mensheid.
Lector1: Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God,
Schepper van alle leven. Op bergen en in dalen
prijzen wij U, God, Verlosser van de wereld. Met
de tongen en talen van alle naties danken wij U,
God, Trooster van lichaam en ziel.
Wij komen tot U, met onze lasten, onze hoop en
verwachting. Zo vragen wij U:
Allen: God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Lector 1: Wij bidden voor degenen die leven midden in
ongerechtigheid. Geef ons moed om hun stem te
zijn en hun hoop te versterken. Wij bidden voor
degenen die maar doorgaan met onrecht. Moge
uw welwillendheid onze harten vervullen en ons
maken tot bewerkers van vrijheid en vrede. Wij
bidden voor elk instituut en elke persoon die zich
inzet voor gerechtigheid. Laat ons rechtvaardig
handelen overeenkomstig uw woorden. Zo vragen
wij U:
Allen: God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Lector 1: Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de
kerk. Help ons om aan Jezus’ gebed te
voldoen, dat wij één zullen zijn en
18
samenwerken opdat uw Koninkrijk openbaar
wordt. Zo vragen wij U:
Allen: God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Lector 1: Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en
gewoontes die wij met elkaar delen in deze
wereld. Bij al onze verschillen, verenig ons door
uw liefde. Stel ons in staat om samen te werken
aan de waardigheid van het leven en deze wereld
te maken tot een rechtvaardig en vredig huis
voor heel de mensheid. Zo vragen wij U:
Allen: God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Gebed van de Heer
We bidden gezamenlijk het Onze Vader:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.
Zingen: NLB, lied 146a, vers 1 en 4
19
20
Zegen
Uitgesproken door de voorganger
de gemeente antwoord met AMEN
Wij verlaten de kerk
In de Stille Week wordt u van harte uitgenodigd
de Vesper-vieringen bij te wonen :
maandag 15 april :
Ned.Hervormde Kerk te Maasdam
Aanvang 19.30 uur
Dinsdag16 april :
Rooms Katholieke Kerk te Puttershoek
Aanvang 19.30 uur
Woensdag 17 april :
Gerfeformeerde Kerk te Puttershoek
Aanvang 19.30 uur
De juiste adressen waar de diensten gehouden worden, kunt u
lezen in uw plaatselijke kerkbode.

Aanvullende gegevens