Uncategorised

Wat een diversiteit aan preken trok er aan ons voor bij de afgelopen weken
Wat een rijkdom in het woord mochten we afgelopen zondagen beluisteren .
Voor je het weet kunnen de rollen worden omgedraaid zonder te beseffen waar het nu door komt.
Gods wegen zijn namelijk ondoorgrondelijk en niet te bevatten in mensenkennis.
Willen we en kunnen we zo op die God vertrouwen en de toekomst onder ogen durven zien in het licht van zijn majesteit.
Geef dat we altijd bereid zijn om naar zijn woord te luisteren om zo te mogen zien wat God met ons voor heeft. Geef dat als we vakantie hebben, we uit mogen kijken naar rust en ruimte om de hectiek die in ons leven een belangrijke plaats inneemt naar de achtergrond te plaatsen en het evangelie naar voren kan komen ook in de vakantie tijd.
Ik hoop dat u en jij de rust kan vinden om Hem te zoeken. Wees trouw aan het woord en de verkondiging ook nu we enkele weken met gast voorgangers te maken hebben.
Zeker in deze tijd wil ik u vragen als u thuis bent om eens rond te kijken of mensen niet worden vergeten iedereen vertrek en de achter blijvers kunnen daar best moeite mee hebben.
Hebben we zo oog voor elkaar en voor onze medemens.
Als u dit leest is onze predikant al weer terug en gaat hij maandag weer aan de slag.
Zondag 18/08:gaat in de morgen dienst voor Ds. W.de Graaff uit Geldermalsen voor in de middag dienst gaat voor Ds. L.C.v.d. Eijk uit Zwijndrecht. Op 25/08 gaat in de morgendienst onze eigen predikant voor in de middag zal Ds. A.B. Vroomans, uit Delft voor gaan.
Bloemen op 28juli zijn de bloemen, die geschonken waren, gegaan naar dhr.J.Bos en naar mevr.J Verloop- kaptein. Op 4 augustus zijn de bloemen naar dhr. A Muller en naar mevr. G. Bor – Koorevaar
Overlijden Werden we 28 juli j.l. betrokken bij het overlijden van onze oud predikant Ds. C. de Jong hij mocht onze gemeente dienen van 1963 tot 1967 zeker de ouderen onder ons zullen wel warme herinneringen aan hem bewaren. Moge de Heere de nabestaanden bij staan met zijn onmisbare zegen.
Zieken Willem Tiemes is opgenomen in het ziekenhuis en van daar uit wordt er gekeken naar een plaatsje in een verzorgingshuis.
Dhr. P leeuwenburg heeft een kort durend verblijf in het ziekenhuis achter de rug en was in dezelfde week weer thuis.

Met een hartelijke groet Hugo Snaaijer

Collecten 18/08: Kerk en Eredienst
Deur: Kerkvoogdij
Collecten 25/08: Diaconie
Deur: Kerk in actie-zending
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Kerk: via HVD Mw. J.Meijer 10 euro
Kerktelefoon: via bank 20 euro
Bloemen: via HVD Mw.J.Groeneweg 5 euro
Kerkelijk bureau

 

 

Bij het Klankbord dat u afgelopen week heeft ontvangen, zat een acceptgiro. Het begeleidend schrijven wat hierbij hoort, is door omstandigheden abusievelijk niet in het Klankbord opgenomen. De acceptgiro is bedoeld voor een bijdrage in de kosten voor de productie van het Klankbord. Deze kosten zijn begroot op € 8,- per adres voor een jaar leesgenot over het wel en wee van en in onze gemeente. U kunt daarvoor de acceptgiro gebruiken of zelf een bedrag overmaken via internet onder vermelding van het kenmerk. De automatische incasso zal op 2 september plaatsvinden. Via deze weg willen we ook alle vrijwilligers bedanken voor hun belangeloze inzet bij het vele werk voor ons Klankbord.

 

Daarnaast is in het Klankbord het verkeerde rekeningnummer voor de BBQ vermeld. Op de flyer staat het juiste rekeningnummer vermeld. Zou u dat rekeningnummer op de flyer willen gebruiken? Dat bespaart onze kerkelijke administratie weer de nodige correcties.

 

 

De waarde van het Klankbord


Het Klankbord wordt 10 x per jaar verstrekt om gemeenteleden op de hoogte te houden van het wel en wee in onze gemeente. Voor jong en oud is er altijd wel iets bij. Heeft u iets speciaals meegemaakt dat u wilt delen met gemeenteleden, bijvoorbeeld een woord van dank voor medeleven bij vreugdevolle of verdrietige momenten, schroom dan niet om contact op te nemen met de redactie.
Wij stellen het op prijs indien de lezers een bijdrage in de kosten willen geven. Die mogelijkheid bieden wij u. Wat zijn de kosten? Deze zijn begroot op € 8 per adres voor een jaar leesgenot.


U kunt bijgevoegde acceptgiro gebruiken of zo mogelijk via internet een bedrag overmaken op rekeningnummer NL38RABO0373711271 van CvK Hervormde gemeente Puttershoek graag met vermelding van het kenmerk. Wilt u liever een machtiging afgeven voor een vast bedrag per jaar, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief naar Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.
De automatische incasso van het Klankbord (inmiddels 21) zal op 2 september plaatsvinden.
Wilt u het Klankbord niet ontvangen, wat jammer is want dan mist u misschien belangrijke informatie, geeft u dat dan ook even door aan het kerkelijk bureau.
Tot slot dank aan alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet bij het vele werk dat voor ons Klankbord wordt gedaan.

 

Ps. 92 : 1 en 2

Bemoediging en groet

Ps. 92 : 7 en 8

Gebed

Ps. 86 : 2

Genadeverkondiging

Ps. 86 : 4

Gebod Gods

Ps. 86 : 5

Gebed

Lezing Johannes 15 : 1 -11

Gez. 75 : 10,11,12

Lezing Galaten 5 : 22 -26

OTH 360 : 1 en 3

Verkondiging

Gez. 78 : 1,2 en 3

Gebeden

Collecte

Gez. 481 : 1 en 2

Zegen

Liturgie voor de middagdienst van 18 augustus 2019
in de HK te Puttershoek

VOORBEREIDING
Aanvangslied Psalm 78:1 en 2
stil gebed
Bemoediging en groet
Lied Psalm 25:2 en 3
Geloofsbelijdenis gesproken (staande)
Lied Gezang 434:1,4 en 5
Gebed om verlichting van de Heilige Geest

DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Exodus 20:3-6
Lied: Gezang 62:1,2 en 3
Schriftlezing: Ezechiël 18:1-32
Lied Gezang 328:1,2 en 3
Preek
Orgelspel
Lied Psalm 90:1 en 8

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Collecten diaconie, instandhouding kerk en eredienst
Slotlied Gezang 330:1,2 en 3
Wegzending en Zegen (gesproken amen)

 

Liturgie Puttershoek
11082019nm
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Zingen Psalm 27:7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 2: 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen 320:4
Gebed om verlichting met de H. Geest
Schriftlezing
Mattheüs 22:23-46
Romeinen 10
Zingen Gezang 445
Verkondiging
Zingen Lied 124 op toonhoogte: mijn Jezus ik hou van U
Dankgebed
Zingen Gezang 217:3 & 4
Zegen

Aanvullende gegevens