Uncategorised

PERSBERICHT

Kerst-Doelenconcerten 2019

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 opnieuw twee
Kerst-Doelenconcerten. Onder het thema “Een Koning voor de wereld” wordt hét verhaal
van Gods liefde voor deze wereld gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. De concertserie wordt jaarlijks bezocht door duizenden mensen uit het gehele land. De Kerst-Doelenconcerten staan zo in een lange traditie, maar zijn allerminst traditioneel te noemen! Het programma wordt gekenmerkt door afwisseling en door variatie in stijl. Het is toegankelijk en herkenbaar en tegelijk vernieuwend en verrassend. Nieuwe kerstbewerkingen worden ten gehore gebracht en oude vertrouwde melodieën worden herkend in een vernieuwde uitvoering. De medewerkenden voeren het programma uit met een passie die u niet onbewogen laat en creëren een sfeer die door bezoekers betiteld is als ‘warm en overweldigend’. Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt tijdens deze concertserie het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht.
Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde! Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst Doelenconcerten 2019 vorm en inhoud met medewerking van: Christelijk gemengd koor ASAF uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen, het Mannenensemble “Cantare” uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet, Maria den Hertog (mezzosopraan), Jacob Schenk (tenor), Yannick Bot (marimba), André de Jager (orgel), André van Vliet (piano) en het orkest l’ Orchestra Particolare.

Data en aanvangstijden: zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam.
Toegangsbewijzen € 25,- of € 29,- zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl of
telefonisch 010 217 17 17 of aan de kassa van Concertgebouw de Doelen te Rotterdam. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen € 10,- korting. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programmaboekje en garderobe.

Impressie van de Classicale Vergadering Delta op 16 september 2019.

De Classis Delta is bijeengekomen. Dit keer in Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland, dat heel centraal blijkt te liggen in onze regio. Het quorum (minimumaantal leden voor geldige besluiten) blijkt ruimschoots aanwezig. Er zijn slechts enkele afmeldingen. En er zijn enkele gasten vanwege de Commissie Kerk&Israël.
De opening wordt voor de laatste keer gedaan door voorzitter ds. Piet de Graaf van Zierikzee, die binnenkort met emeritaat zal gaan. Hij leest uit Genesis 41 over Jozef, de zoon van Jacob, die uiteindelijk geroepen bleek om Egypte, de nazaten van Abraham én de volkeren te redden met het graan dat hij had laten verzamelen. Hierna wordt Psalm 67: 1 en 3 gezongen.
De notulen van de vorige vergadering, perfect verzorgd door scriba mr. Piet van den Boogaart, worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Bij de mededelingen vanuit het Breed Moderamen worden de diensten van afscheid en bevestiging van predikanten in de regio genoemd. Hierbij wordt ook opgemerkt én betreurd dat het een trend lijkt om deze diensten ten tijde van de reguliere ochtenddienst te houden. Daardoor zijn collega-predikanten niet in de gelegenheid die diensten bij te wonen, terwijl dat een goede en gewenste zaak is, en ook uiting geeft aan het deel uitmaken van het grotere geheel van de Kerk.
Nu komt de rekening over overgangsjaar 2018 aan de orde. Er is veel en goed werk verzet door de financiële commissie in deze belangrijke opstartfase. Daar is veel waardering voor. En de vergadering dechargeert deze financiële commissie inzake het uitgevoerde werk. Helaas moeten er nieuwe commissieleden gevonden worden. Want de eerderen hebben zich teruggetrokken. Er is helaas een onoverbrugbaar verschil van inzicht gebleken over de werkwijze waardoor de leden van de commissie meenden beter te kunnen aftreden. Een interim-commissie heeft de taken vanaf de zomer waargenomen. Er zijn nieuwe mensen gezocht en gevonden voor de financiële commissie en zij worden tijdens deze vergadering benoemd. Het is niet noodzakelijk dat deze mensen ook lid zijn van de Classicale Vergadering. Eén van hen, dhr. Ko Kloet uit Goes is dat wel. De andere benoemde leden zijn de heer Johan Tuk (als voorzitter) uit ’s Gravendeel en René Ruisaard (als penningmeester) uit Wemeldinge.
Daar ds. Piet de Graaf met emeritaat gaat zal er een andere voorzitter benoemd moeten worden. Het breed moderamen heeft voorwerk gedaan en stelt voor om ds. Marjo Wisse uit ’s Heer Arendskerke met ingang van 1 november a.s. als boventallige voorzitter te verkiezen en benoemen. Zij heeft een lange staat van dienst in de Kerk en in classicaal werk. In het Breed Moderamen zal ze – volgens de regels - een stem hebben en in de Classicale Vergadering een adviesfunctie. De vergadering benoemt haar voor een termijn van twee jaar met mogelijkheid tot herverkiezing.
Scriba van den Boogaart is per 1 januari aftredend. Om een nieuwe scriba een inwerkperiode te gunnen benoemt de vergadering met ingang van 1 november 2019 Dhr. Bram Kiviet uit Dirksland. Dat is voorlopig als 2e scriba en vanaf 1 januari 2020 als scriba. Het scribaat is een niet te onderschatten taak: het heeft veel meer om het lijf dan oorspronkelijk gedacht. Om de scriba van de Classis te ontlasten het Breed Moderamen een notulist benoemd die in het vervolg de vergaderingen zal notuleren: Mevrouw Laura Wisse – de Visser uit Aagtekerke.
In het college van Bezwaren en Geschillen worden als toegevoegd lid benoemd ds. Gerrit Ruitenburg uit Zoutelande, ds. Lyonne Verschoor-Schuijer uit Oud-Beijerland, Mw. Ellemijn van Waveren uit Goes en de heer Jan Jacobse uit Middelburg. Als adviserend lid van CCBG wordt Mr. Peter de Lange uit Piershil benoemd. Voor het college van Behandeling Beheerszaken worden enkele herbenoemingen gedaan. De meeste colleges zijn nu volledig bezet alleen voor het college Behandeling Beheerszaken is de classis nog dringend op zoek naar versterking. Er worden nog enkele geschikte personen gezocht met verschillende deskundigheden op het gebied van financiën, bouw en recht en wat er maar bij beheer komt kijken.
Dhr. Adrie Stolk uit Dirksland is met ingang van 2020 aftredend als afgevaardigde naar de Synode. Er wordt een diaken gezocht om hem op te volgen. De persoon in kwestie – liefst wat ‘jeugdig’ – en bij voorkeur uit de ring Goeree Overflakkee, Voorne Putten, Rozenburg, moet wel voldoende tijd beschikbaar hebben voor deze verantwoordelijke taak in onze Kerk. Aanbevelingen kunnen tot 1 november worden ingediend bij het Breed Moderamen. Informatie kan worden ingewonnen bij een van de zittende synodeleden.
Ds. Davy Holwerf uit Stellendam is aanwezig als “ambassadeur” van de Werkgroep “Kerk & Israël” die in de nieuwe classis opnieuw gestalte krijgt. Uit elke Ring zijn inmiddels mensen gevonden om deze commissie te gaan bemensen. Zij zullen proberen het gesprek met en over Israël, waarmee wij ons als gelovigen verbonden weten, in de gemeenten en Ringen te voeren.
Enkele Breed-Moderamen-leden ontvouwen een plan om het contact met de Ringen en het grondvlak gestalte te geven. De afgevaardigden van de Ringen in de Classis worden uitgenodigd om bij toerbeurt over hun Ring een presentatie te houden, zodat de andere afgevaardigden er mee kunnen kennismaken. Ook wordt voorgesteld jaarlijks een beleidsdag voor de Classicale Vergadering te houden in steeds een andere Ring. De ideeën worden nog verder uitgewerkt.
Het eerste jaarverslag van de Classispredikant ds. Arie van der Maas wordt besproken. Het is een uitgebreid verslag dat laat zien dat het werk veelkleurig en omvangrijk is. De Classispredikant is vanaf dag één gevonden door velen die zijn raad en daad wensten te ontvangen. Hij heeft een programma opgesteld van mogelijke en wenselijke werkzaamheden en blijkt redelijk op schema te zijn gebleven al valt de tijd die nodig is wel tegen. Doorverwijzen of inschakelen van anderen – ook omwille van gebrek aan tijd - blijkt heel vaak nodig. Verder benoemt hij het vele schakelen tussen de aanwezige modaliteiten en verschillende fasen van krimp en groei tussen de gemeenten in de classis. Er blijken toch wel veel gemeenten te zijn waar heel diverse problemen spelen die om een oplossing of hulp vragen. De vergadering waardeert zijn inzet bijzonder.
Uit het synodeverslag wordt gememoreerd dat de Synode heeft besloten een commissie in te stellen die zich zal buigen over de ambtstheologie: wie mag wat wanneer doen, zoals het bedienen van sacramenten. En welke opleiding is dan eventueel gewenst?
Tot slot besteedt de Classispredikant aandacht aan het afscheid van ds. Piet de Graaf. Deze heeft zijn bestuurlijke gaven tijdens zijn predikant schap ruimschoots ingezet voor het (bovenplaatselijke) kerkenwerk en dat is zeer gewaardeerd geworden. Als blijk van dank ontvangt ds. de Graaf een bon om zich, met zijn echtgenote, ergens culinair te laten verwennen.
De vergadering wordt hierna besloten met het zingen van een lied en het bidden van het Onze Vader.
Elizabeth de Haan-Roelse

Liturgie zondag 20 oktober 2019 17:00 uur 

Ds. P.J. Droogers uit Werkendam
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: plaatselijke ZWO werk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Ps. 63 : 1, 2   voorzang

Gez. 323 : 1, 2, 8  "God is tegenwoordig..."

Gez. 254 : 2, 3, 4  (na het credo)

Schriftlezing:  Jeremia 1: 1 t/m 12  en  Johannes 3 : 16 t/m 21

Ps. 33 : 4,, 5  

Preek over Jeremia 1 : 11, 12    "WAKEN..."

Gez. 466  : 1, 2, 3  " Als God,mijn God maar voor mij is..."

Ps. 89 : 6, 7

Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 14 okt.)

Verkiezingen en benoeming ambtsdragers

Afgelopen maandag heeft de kerkenraad zich bezonnen op alle ingediende namen voor de vacatures per januari 2020. Een spannende periode voor de kerkenraad en de benoemden. We zien uit naar nieuwe ambtsdragers, nieuwe krachten, nieuwe gaven van de Heilige Geest, die ingezet mogen worden voor de bloei van de gemeente! Heer, ontferm u over gemeente en kerkenraad, wijs ons uw wegen, uw roeping van ons allen tot uw eer en ons heil!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. J. van Ginkel-Kraal; en aan fam. Tuk in verband met blijvende nare gezondheidsproblemen van dhr. Flip Tuk.

Meeleven

Mevr. Tiny Bijl blijft erg zwak en verkeert in het Erasmus mc. Met mevr. J. van Ginkel-Kraal gaat het weer iets beter, zo ook met mevr. P.E.N. den Hartog-Levering.

Overlijden

Afgelopen zaterdag 12 oktober is overleden op de leeftijd van 84 jaar dhr. J. Huisman, Penningkruid 21. Vrijdag kon ik hem nog bezoeken en spreken in het ziekenhuis, een ontmoeting thuis mocht helaas niet meer zo zijn. Vrijdag 18 oktober is er een afscheidsbijeenkomst gehouden in de aula, waarna hij begraven is op De Essenhof.

Tienercatechese

De catechisaties zijn deze week voor de derde keer dit seizoen gehouden. Fijn dat er een hoge opkomst is en er positief meegedaan wordt! Na de herfstvakantie is er een thema-catechese voor beide groepen samen om 19.00 uur over ‘verschillende kerken’: een aangedragen thema uit de oudste groep!

Koerden en Syrische christenen

Laten onze gebeden deze dagen en weken intens zijn voor de Koerden en de Syrische christenen in Noord-Syrië in levensgevaar! Hoe leugenachtig is het geweld in onze gevallen wereld, hoe hoog de prijs voor slachtoffers en onschuldigen. Komt, Here Jezus, kom en vestig uw koninkrijk over alle volken!

Herfstvakantie

Van zaterdag 19 tot en met vrijdag 25 oktober ben ik met herfstvakantie. In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met onze scriba mw. J. Kuipers-Versendaal en er is uiteraard een achterwachtcollega beschikbaar. Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 20/10: Kerk en Eredienst
Deur: Plaatselijk ZWO werk
Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Kerk: via HVD Mw.A.Plaisier 10 euro
via Ds.A.A.v.d.Berg 20 euro
via Ouderl.Mw.E.Maas 10 euro
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 20/10

10.00 uur: Ds. J.W. Aanen, Dordrecht
17.00 uur: Ds. P.J. Droogers, Werkendam

 

Puttershoek 20/10/2019 Morgendienst 

Ds. J.W. Aanen uit Dordrecht
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Tineke, Gr: Elleke
Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. A. van Santen
Linde v/d Zwaal
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: plaatselijke ZWO werk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Zingen: Psalm 104 : 1, 2              Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht

 

Stil gebed, votum en groet

 

Gezongen Schuldbelijdenis: OTh 243 Heer, ik kom tot U 

 

Genadeverkondiging (het Woord van Jezus)

 

Wetslezing

 

Zingen: OTh 269 Doorgrond mijn hart

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

 

Kindermoment

    • ouders mogen niet horen => je wilt nieuwe fiets, oude nog goed: afraggen, niet op slot: hoop: gestolen
    • man die zie: geen afvalscheiding; nieuwe aarde => hoe vind je dat?
    • preek: goed voor aarde zorgen

 

Zingen: OTh 495 God die alles maakte

 

Schriftlezingen

  • Gen. 1: 1 EN 31
  • Gen. 3:14-19
  • Romeinen 8 : 18 - 24

 

Zingen: Gezang 89 : 1-3 O Christus, Heer der heerlijkheid 

 

Preek

 

Zingen: Psalm 24 : 1 en 4                          De aarde en haar volheid zijn …. 

 

Gebeden:           dankgebed, voorbede, stil gebed, 

                                          gezamenlijk gebeden Onze Vader

 

Collecten

 

Zingen: Gezang 423                     Ach, blijf met uw genade

 

Zegen

 

Aanvullende gegevens