Uncategorised

ZATERDAG DE GROTE JAARLIJKSE ROMMELMARKT

VERKOOP ZATERDAG 29 JUNI VAN 9.30 tot 14.00 uur

  • RAD VAN AVONTUUR MET PRACHTIGE PRIJZEN
  • EXPOSITIE VAN JAN PLAISIER MET QUARELLEN EN SCHILDERIJEN
  • EIGENGEMAAKTE SLAATJES EN TOSTI-S, VERSE APPELFLAPPEN EN AMANDELBROODJES

U BEN ALLEN VAN HARTE WELKOM!

 

OPBRENGST IS VOOR ONDERHOUD GEBOUWEN.

Orde van dienst Puttershoek, D.V. zondagmorgen 23 juni 2019 (17.00 uur)

10:00u Ds. W. Geuze uit ’s-Gravendeel
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: project Ds. Vogelaar/Sulawesi

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Liturgie voor de morgendienst van zondag 23 juni 2019 in Puttershoek

 

Intochtslied – Psalm 100:1 en 2

Votum: 'Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen.'

Groet: 'Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.'

Lied – Psalm 147:2 en 4

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing – Handelingen 6:1-6 en 1 Petrus 5:1-4

Kinderlied – OTH 242 U die mij geschapen hebt

Schriftlezing – Johannes 21:1-19

Lied – Gezang 47

Verkondiging

Lied – Gezang 473:1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Lied – OTH 150 Heer, U bent mijn leven

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied – Psalm 134

Zegen: 'De Here zegene en Hij behoede u, de Here doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede.'

Lied – Gezang 456:3

Een week na Pinksteren mochten we met elkaar niet alleen onder het woord vertoeven maar ook aan tafel gaan om het lijden en sterven aan onze Heiland te gedenken. Rijk uitgedeeld door de twee gastpredikanten die ieder hun licht lieten schijnen over de rijke genade die God ons te bieden heeft in zijn zoon. Ook willen we meegeven dat we stil mochten staan bij het overlijden van dhr. Martien
van den Berg op de leeftijd van 72 jaar. Zo plotseling kan het uur daar zijn dat we worden geroepen, een slag voor de achterblijvende familie, met name onze gemeenteleden Rinus en Wil van der Heiden – van den Berg. Maar in het vertrouwen op God de Heere
mogen we ook zien dat hij onze wegen wil bewaren en sparen. Laat zo alle dingen die u terneer kunnen drukken voor zijn aangezicht
gebracht worden, zodat hij u kan vertroosten. Wees Gij mijn gids in storm en wind en leid mij in uw haven als uw kind. We kijken ook vooruit om a.s. zondag onze oud-predikant ds. J.A. Woudenberg te ontmoeten als hij bij ons mag preken waar hij 40 jaar geleden is bevestigd als predikant van Puttershoek. Mogen we met elkaar een goede en gezegende dienst hebben en herinneringen
ophalen. Na de dienst willen we dan ook elkaar ontmoeten in De Hoeksteen onder het genot van koffie of thee, waarbij we dominee en mevr. Woudenberg de hand mogen drukken en feliciteren.

De bloemen van afgelopen zondag werden gebracht naar Hanne Kooij, die vanuit het ziekenhuis na een operatie nu verzorgd wordt in een logeerkamer in het Huys te Hoecke. We hopen dat ze daar mag herstellen en over een poosje weer naar haar woning aan de Tjasker
mag terugkeren. De tweede bos is gegaan naar mevr. T. de Heer – Schram die ook de nodige problemen met haar gezondheid heeft.
Mogen zij beiden gesterkt zijn door het idee dat er aan hen gedacht en voor hen gebeden is.

H. Snaaijer en J. Kuipers - Versendaal

Zingen is twee keer bidden. Wat doe je eigenlijk als je samen zingt? Volgens kerkvader Augustinus is zingen gelijk aan twee keer bidden.
Oftewel: zingen heeft kracht! En als dat al zo is in je eentje, hoe geweldig is het dan wel niet als je dat samen met anderen kunt doen?
Wees daarom welkom op de laatste sing-inn van dit seizoen: zondag 23 juni van 19.00 tot 20,00 uur zingen we met elkaar liederen uit
OpToonhoogte in De Schakel. Neem je/uw boekje mee en doe mee! Na afloop is er koffie/ thee en praten we gezellig na.
B. Broeren - Verschoor

Collecten 23 juni. Dienstcollecte: Diaconie. Deurcollecte GZB-project ds Vogelaar, Sulawesi.
Met dankbaarheid vermelden we de volgende giften: kerk 200,- uit dankbaarheid en via mevr. vd Ree 10,-


Orde van dienst Puttershoek, D.V. zondagmorgen 23 juni 2019 (10.00 uur)

10:00u Ds. Woudenberg uit Westerhaar
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Annelies, Gr: Elleke
Oppas: Mw. N. v/d Steen, Mw. D. van Eck
Christine Sterrenburg

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Zingen Psalm 116: 1,2,3
Wij bidden in stilte Van Wie komt onze hulp? God laat ons groeten
Zingen Gezang 218: 1,2,5,6
Leefregels op rijm Zingen Psalm 73: 9,10
Gebed om de Heilige Geest
Lezingen: NBV 1 Cor. 15: 35-44/ 50-54
Zingen Gezang 300: 1
en uit NBV 1 Thess. 4: 13-18
Zingen Gezang 93: 1,3,6
Kindermoment, uitlopend op zingen Op Toonhoogte 460 Wij zullen opstaan KND begint
Verkondiging, thema “Tot Ziens?!”: de meest gestelde vragen over het Leven hierna
Zingen Op Toonhoogte 151 (geheel) Ik bouw op U
Gebeden
Collecten
Zingen Nieuwe Liedboek 2013 Lied 416 (geheel) Ga met God
Zegen (beantwoording met Gezang 456: 3)
Orgelspel

Aanvullende gegevens